Koshi Waza 1 Kyu

 

Uki Goshi
 

 

Ō Goshi
 

 

Koshi Guruma
 

 

Tsurikomi Goshi
 

 

Sode Tsurikomi Goshi
 

 

Harai Goshi
 

 

Tsuri Goshi
 

 

Hane Goshi
 

 

Utsuri Goshi
 

 

Ushiro Goshi
 

 

Kubi Nage