Osae Komi Waza 1 Kyu

 

Mune-gatame
 

 

Kuzure-kesa-gatame
 

 

Kami-shiho-gatame
 

 

Tate-shiho-gatame
 

 

Ushiro-kesa-gatame
 

 

Kuzure-yoko-shiho-gatame
 

 

Yoko-Shiho-Gatame
 

 

Kesa-Gatame

Grepp runt nacken därför rekommenderat från 12 år
 

 

Kuzure-Kami-Shiho-Gatame
 

 

Kuzure-Tate-Shiho-Gatame
 

 

Makura-Kesa-Gatame
 

 

Sankaku-Gatame
 

 

Kata-Gatame
 

 

Uki-Gatame