Sutemi Waza 1 Kyu

 

Soto-Makikomi
 

 

Sumi-Gaeshi
 

 

Tani-Otoshi
 

 

Tomoe-Nage
 

 

Uki-Waza
 


 

 

Ura-Nage
 

 

Yoko-Gake
 

 

Yoko-Guruma
 

 

Yoko-Otoshi
 

 

Yoko-Wakare
 

 

Yoko-Sumi-Gaeshi
 

 

Yoko-Tomoe-Nage