Index över tekniker


Hadaka Jime

 

Hane Goshi

 

Hane Goshi Gaeshi


Hane Makikomi


Hara Gatame


Harai Goshi


Harai Goshi Gaeshi


Harai Makikomi


Harai Tsurikomi Ashi


Hikikomi Gaeshi


Hiza Gatame


Hiza Guruma